ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಬ್ಲಾಗ್ / How to Clean out My Bowels?

How to Clean out My Bowels?


ಕೊಲೆನ್ಜ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

  1. Drink plenty of water and eat a high-fiber diet to promote regular bowel movements.
  2. Try natural laxatives like prunes, aloe vera juice, or psyllium husk.
  3. Consider colon hydrotherapy or the use of an enema kit.
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು