ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಬ್ಲಾಗ್ / What Is Good to Clean out Your Stomach?

What Is Good to Clean out Your Stomach?


ಕೊಲೆನ್ಜ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

Drinking plenty of water and eating a healthy, high-fiber diet can help keep your stomach clean and free of toxins. You can also try drinking herbal teas, like ginger or peppermint, and avoiding processed or sugary foods.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು