ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಬ್ಲಾಗ್ / What Is the Cost of Colon Hydrotherapy?

What Is the Cost of Colon Hydrotherapy?


ಕೊಲೆನ್ಜ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

The cost of colon hydrotherapy varies depending on your location and the provider. On average, a single session can cost anywhere from $75 to $150, but discounts may be available for multiple sessions or package deals.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು