ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕರುಳಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?

ಕರುಳಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?


An intestinal cleanse involves cleansing not only the colon but also the small intestine. It can be done through the use of natural supplements, such as probiotics or digestive enzymes, or professional procedures like colon hydrotherapy.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು