ਮਾਈਕਾਂਗ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ
ਘਰ / ਬਲੌਗ / ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?


Cropped shot of a young woman suffering from stomach cramps in her bedroom

  • The amount of weight lost after colon hydrotherapy can vary depending on the person. Some people may lose a few pounds, while others may not notice any significant weight loss. However, colon hydrotherapy is not recommended as a weight loss tool but rather as a way to improve overall health and well-being.
Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items