ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?


  • A colonic machine is a device used for colon hydrotherapy. It involves the use of a speculum, which is inserted into the rectum, and a tube that is connected to a machine that pumps water into the colon to flush out waste and toxins.
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು