ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಲಿಬ್ಬೆ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ