ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ಕೊಲೊನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್