ਮਾਈਕਾਂਗ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ
ਘਰ / ਵਾਟਰ ਕਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੂਤ / ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ?


ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ?
 • Enquiry Now!

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ?

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  A Colon Hydrotherapy Machine is a medical device used for colon cleansing. It is a type of enema that cleanses the colon in a gentle and effective way. The machine consists of a tube that is inserted into the anus and flushes warm water into the bowel. The water loosens stuck stool and other debris and flushes it out of the body.

   

  How does a Colon Hydrotherapy Machine work?

  The Colon Hydrotherapy Machine works on the basis of gravity. The patient lies on a couch and the tube is inserted into the anus. The warm water is then flushed into the bowel and the patient can empty the bowel. The procedure is repeated several times to completely cleanse the bowel.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  The benefits of a Colon Hydrotherapy Machine

   

  1. improves digestion: a Colon Hydrotherapy Machine can help prevent constipation and other digestive problems.

   

  2. detoxifies the body: cleansing the intestines removes toxins and debris from the body.

   

  3. can help with weight loss: A Colon Hydrotherapy Machine can help remove excess water and toxins from the body, promoting weight loss.

   

  4. improves the skin: A Colon Hydrotherapy Machine can help to clear and improve the skin.

   

   

  5. increases energy: By detoxifying the body, a Colon Hydrotherapy Machine can help increase energy and well-being.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  Who needs a Colon Hydrotherapy Machine?

   

  People with digestive problems: People who suffer from digestive problems such as constipation, bloating or diarrhoea can benefit from a Colon Hydrotherapy Machine.

   

  8. people with skin problems: A Colon Hydrotherapy Machine can help relieve skin problems such as acne and eczema.

   

  9. people who want to lose weight: A Colon Hydrotherapy Machine can help remove excess water and toxins from the body to promote weight loss.

   

  The applications of a Colon Hydrotherapy Machine

   

  4. wellness and beauty industry: Colon Hydrotherapy Machines are often used in wellness and beauty centres to clear and improve the skin.

   

  5. medical practices: A Colon Hydrotherapy Machine can also be used in medical practices to treat digestive problems.

   

  6. gyms: gyms can offer Colon Hydrotherapy Machines to help their clients lose weight and improve well-being.

  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

  A Colon Hydrotherapy Machine can be an effective method of colon cleansing and offer many health benefits. People with digestive problems, skin problems or a desire to lose weight can benefit from a Colon Hydrotherapy Machine. Applications range from wellness and beauty centres to medical practices and gyms.  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.
  Sale Cousultant : Mrs Lucy
  Sale Consultant : Mr Mark
    live:lucygao1520            


  Related Items