ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ನೀರಿನ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ದೇವತೆ / ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್

ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್


ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
 • Enquiry Now!

  MAIKONG Colon Hydrotherapy Open System. If you’re on the lookout for a top-notch solution to keep your digestive health in check, you’re in the right spot.

  Why MAIKONG’s System Rocks the Health Scene

  Alright, so why are folks buzzing about MAIKONG’s system? It’s all about combining cutting-edge tech with user comfort. Think of it as your personal health booster, aiming to detox, aid in weight loss, and, you know, give your colon the TLC it deserves.

  What’s in the Box?

  Curious about what you get with this stellar machine? We’ve laid it all out for you:

  The Specs That Set It Apart

  Feature What You Get
  Origin Straight from Hebei, China – quality craftsmanship at its finest
  Warranty A solid year of coverage – we’ve got your back
  Support Online and video tech support – help is just a click away

  Tech and Comfort Unite

  Attribute The Lowdown
  Detox and Weight Loss Gear up for a cleanse that also supports your fitness goals
  Application Perfect for commercial use – spas, clinics, you name it
  Build Durable ABS and Stainless Steel – tough enough for daily use

  All About That Base (And More)

  MAIKONG’s Colon Hydrotherapy Open System isn’t just about what’s on the inside. The packaging and delivery details show MAIKONG’s commitment to quality from start to finish.

  Packaging and Delivery Deets

  Aspect Details
  Packaging Sturdy wooden box – your system arrives safe and sound
  Supply Ability Can churn out 500 pieces monthly – we’re ready when you are
  Lead Time Quick turnaround – only 7 days for up to 5 units

  Customize Your Cleanse

  One size doesn’t fit all, and MAIKONG gets that. Whether it’s your logo, packaging, or even graphics, customization is the name of the game.

  Make It Yours

  • Logo: Add your personal touch.
  • Packaging: Stand out with unique boxing.
  • Graphics: Get creative with custom designs.

  Dive Into the Details

  Want the nitty-gritty? Here’s how the MAIKONG system delivers a spa-like experience right in the comfort of your wellness center.

  Technical Specs That Impress

  Item Data
  Power Energy-efficient – keeps your bills low
  Voltage 220V±22V – suits most places
  Water Temp Range 10~40℃±2℃ – because comfort is key
  Flow ≥2L/min – steady and soothing
  Noise ≤65db – whisper-quiet operation

  FAQs to Feed Your Curiosity

  Got questions? We’ve got answers!

  1. What’s the buzz about colon hydrotherapy? Think of it as a reset button for your digestive system. It’s all about flushing out toxins and keeping things moving.
  2. Why pick MAIKONG’s system? It’s the combo of top-tier tech and custom options that makes it a standout. Plus, the solid build and warranty seal the deal.
  3. Can I get it tailored to my brand? Absolutely! From logos to packaging, make it uniquely yours.

  Hey, thanks for hanging out and diving into the world of MAIKONG’s Colon Hydrotherapy Open System. Here’s to a healthier, happier you!  ನಾವು ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು