ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ನೀರಿನ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ದೇವತೆ / ಮೈಕಾಂಗ್‌ನ ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್: ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ

ಮೈಕಾಂಗ್‌ನ ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್: ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ


ಮೈಕಾಂಗ್‌ನ ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್: ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ
 • Enquiry Now!

  Discover the Future of Home Wellness with MAIKONG

  Embrace a healthier lifestyle with MAIKONG’s Home Colon Cleansing Machine. This revolutionary device is designed to bring professional-grade colon hydrotherapy right into the comfort of your home.

  Why MAIKONG’s Home Colon Cleansing Machine?

  In a world where health is paramount, MAIKONG’s machine offers a convenient, effective way to maintain digestive health and overall well-being. It’s not just a machine; it’s your personal wellness partner.

  Innovative Design and Unmatched Quality

  Key Attributes

  Feature Description
  Application Ideal for Commercial and Home Use
  Functionality Detox, Deep Cleansing, Weight Loss
  Warranty 1 Year of Reliable Service

  Technical Specifications

  • Power Requirements: AC-220V 50HZ for consistent performance
  • Input Power: 1800VA, ensuring efficient operation
  • Water Flow Speed: Adjustable 0~1.5L/Min for personalized therapy
  • Water Pressure and Temperature: 0.6Pa and 38℃~41℃ for optimal comfort

  Advanced Features for Enhanced Experience

  The MAIKONG machine boasts state-of-the-art features, including adjustable water flow, temperature control, and a user-friendly interface, making it suitable for all ages and health conditions.

  Seamless Integration into Your Lifestyle

  Dimensions and Portability

  • Compact Size: 247cm72cm165cm, designed to fit comfortably in your home
  • Ease of Installation: Simplified setup process for immediate use

  Packing and DeliveryCommitted to Excellence

  Packaging Details

  • Safe and Secure: Packed by export Wooden cases for maximum protection
  • Port: Beijingensuring global accessibility

  Supply and Availability

  • Supply Ability: Up to 200 sets per quarter, meeting high demand
  • Lead Time: Expedited delivery in just 10 days for up to 5 sets

  Customization and SupportTailored to Your Needs

  MAIKONG understands the uniqueness of each customer. That’s why we offer customization options and dedicated after-sales support, including online and video technical assistance.

  The MAIKONG Difference

  Choosing MAIKONG means opting for quality, innovation, and a commitment to your health. Our Home Colon Cleansing Machine represents the pinnacle of wellness technology, designed to help you achieve a healthier, more vibrant life.

  Colon Health: The MAIKONG Hydrotherapy Machine

  MAIKONG’s Hydro Colon Therapy Equipment: An In-Depth Look at the Prix Machine

  ಭಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ USA

  FAQs

  1. How easy is it to use MAIKONG’s Home Colon Cleansing Machine? Designed with user-friendliness in mind, it’s straightforward to operate, with clear instructions provided.
  2. Can I customize the machine to suit my personal needs? Absolutely! MAIKONG offers customization options to ensure the machine fits perfectly into your wellness routine.
  3. **What kind of after-sales support does MAIKONG provide?** MAIKONG offers comprehensive after-sales support, including online and video technical assistance, ensuring a seamless experience for all users.


  ನಾವು ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು